CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Ban chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Phúc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025
01/06/2023 08:11:30

Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/HU, ngày 06/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ và Chương trình làm việc toàn khoá, Chương trình công tác năm 2023; Ngày 30/5/2023, Ban chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Phúc đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thay mặt Ban thường vụ, đồng chí Lương Đình Hiền: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đã thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, với những kết quả nổi bật là:

* Về phát triển kinh tê-xã hội, an ninh-quốc phòng

 Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn là: 1.435.939.612.000đồng.

  Giá trị sản xuất trên 01ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản trung bình đạt 134,5 triệu đồng/ năm.

 Tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2021 là 64 triệu đồng/người/năm, năm 2022 là: 67 triệu đồng/người/ năm (Kế hoạch đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng/người/năm)

  Năm 2022, Hộ nghèo còn: 37 hộ, tỷ lệ1,37% (Kế hoạch 1,13%)

  Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trung bình: 1,05% (Kế hoạch dưới 1%)

  Tỷ lệ học sinh Trung học cơ sở đỗ tốt nghiệp đạt trung bình 98,8%.Số học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp THPT, bổ túc, dạy nghề đạt tỷ lệ 96,4% (Kế hoạch trên 95%)

  Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế bình quân đạt 93%

  UBND xã được UBND tỉnh Hải Dương công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2020 (Theo QĐ số 2951/QĐ-UBND ngày 11/10/2021, triển khai xây dựng xã Nông thôn mới kiểu Mẫu.

  Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính cấp xã, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn xã.

  Giữ vững ổn định chính trị đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội. Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn xã.

* Về công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH

Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng được triển khai kịp thời, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm và điều kiện thực tế. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Đảng bộ xã có 12 chi bộ trực thuộc (06 chi bộ nông thôn, 03 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ Dân quân cơ động, 01 chi bộ y tế xã, 01 chi bộ công an xã). Tổng số Đảng viên là 246 đảng viên, trong đó: đảng viên chính thức có 236 Đ/c, đảng viên dự bị có 09 Đ/c, đảng viên miễn sinh hoạt có 41 Đ/c, số đảng viên được tặng huy hiệu đảng là 86 Đ/c, tuổi đời bình quân của đảng viên trong Đảng bộ là 50.2 tuổi.

Công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại đảng viên, tổ chức được thực hiện nghiêm túc hàng năm.

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương đi vào nền nếp, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đã có chuyển biến tích cực,  có tính chủ động hơn, có trọng tâm, trọng điểm, có tác dụng giáo dục, cảnh báo, răn đe và tác động sâu sắc đến nhận thức của cán bộ, đảng viên.

Hội đồng nhân dân xã đã có nhiều đổi mới. Trong đó, chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp hội đồng nhân dân và dành nhiều thời gian cho thảo luận, chất vấn tại hội trường. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Đã xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực, vấn đề quan trọng của địa phương.

Ủy ban nhân dân xã tập trung đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Chủ động cụ thể hóa các chủ trương của cấp ủy và nghị quyết của hội đồng nhân dân bằng các kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh và tập trung huy động các nguồn lực thực hiện.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về các thôn. Làm tốt công tác tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên mới. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phối hợp tổ chức và thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hoạt động tiếp xúc cử tri và lấy ý kiến nhân dân tham gia vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

(Đồng chí Lương Đình Hiền-Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã thông qua báo cáo trước Hội nghị)

Ngoài những kết quả đã đạt được Hội nghị cũng đã nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, thiếu sót

 Hoạt động của Ban quản lý HTXDVNN hiệu quả chưa cao; hệ thống mương máng tưới, tiêu xuống cấp chưa đảm bảo cho sản xuất; nhân dân bỏ ruộng ngày càng nhiều, chuột phá hoại dẫn đến năng suất thấp.

 Vẫn có trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất công, đất chuyển đổi, đất trồng lúa trên địa bàn.

 Công tác cấp GCN QSD đất lần đầu còn chậm; Công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích để đấu giá ở khu vực Phúc A, Vũ Xá, Phúc Cầu chưa thực hiện được. Dự án mở rộng trường Tiểu học, THCS và trụ sở công an còn chậm.

 An ninh có nhiều diễn biến phức tạp. Công tác quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng còn hạn chế. Có thanh niên còn chống, trốn khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Nội dung chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ chậm đổi mới; đảng viên tham gia sinh hoạt, học tập Nghị quyết chưa cao; Công tác phát triển đảng viên mới ở các chi bộ nông thôn còn hạn chế.

Kết quả đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác MTTQ và các đoàn thể nhân dân chưa có nhiều đột phá; vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể Chính trị - Xã hội còn hạn chế, chưa nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động, một số phong trào kết quả chưa cao.

Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước của UBND xã trên một số lĩnh vực chưa sâu sát, thiếu kiên quyết, chưa kịp thời xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng và kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương.

 
 (Các đại biểu dự Hội nghị tham gia phát biểu ý kiến)
Từ những những hạn chế, yếu kém Hội nghị đã nêu rõ trong thời gian tới thực hiện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 là:

 Tập trung chỉ đạo HTX DVNN, đảm bảo thực hiện tốt các khâu trong phục vụ sản xuất nông nghiệpphát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Phấn đấu gieo cấy hết diện tích, năng suất lúa bình quân đạt 10,9 tấn/ha.

 Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao. Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Phấn đấu đến trước năm 20230, xã Cẩm Phúc đạt đô thị loại V.

 Huy động các nguồn lực tập trung xây dựng Trụ sở công an xã;Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc Đảng ủy -HĐND - UBND xã; Hoàn thiện mở rộng khuôn viên trường Tiểu học và THCS;Nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn; Cải tạo, nâng cấp bãi tập kết rác tập trung tại khu vực thôn Tân Cờ.

Quan tâm hoàn thiện hệ thống giao thông theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị loại V; huy động nhân dân đóng góp nâng cấp và mở rộng các tuyến đường chưa đạt chuẩn. Chú trọng nâng cấp, bê tông hóa giao thông đường nội đồng để phục vụ sản xuất nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu cây trồng.

 Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện về đất đai, Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm pháp luật đất đai xảy ra trên địa bàn xã.

 Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện các thủ tục và đề nghị UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân, đặc biệt Khu Bãi Miễu Phúc A, khu Chùa Vít - Phúc B và dãy 1 xóm Cờ Đỏ thôn Tân Cờ.

 Thực hiện tốt công tác GPMB thu hồi và hoàn thiện các thủ tục để xây dựng cơ sở hạ tầng và đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư thôn Phúc A, Vũ Xá và Phúc Cầu.

 Nâng cao chất l­ượng giáo dục toàn diện trong các nhà tr­ường. Phấn đấu 100% học sinh lớp 9 xét đỗ tốt nghiệp, có trên 95% các em học THPT, bổ túc văn hóa, học nghề; 100% học sinh lớp 5 lên lớp 6; huy động trên 95% trẻ em đi mẫu giáo. Trường Tiểu học, trường Mầm non giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, trường THCS giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ 1.

 Thực hiện tốt việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn để có biện pháp ứng phó kịp thời khi dịch bệnh xảy ra. Thực hiện tiêm phòng dịch bệnh Covid-19 theo kế hoạch.

 Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hoá, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” gắn liền với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện tốt việc xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, phấn đấu có trên 95% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, giữa vững danh hiệu làng văn hóa ở 6/6 thôn.

 Thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương, chăm lo xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện đối với lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo công khai, đúng luật, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, chủ động phối hợp với các ngành thăm hỏi, gặp mặt động viên, tặng quà cho các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ và thực hiện tốt các chế độ chính sách mới do cấp trên triển khai đảm bảo công khai, đúng đối tượng.

 Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Duy trì và phát triển các mô hình tự quản về ANTT hoạt động có hiệu quả. Phấn đấu 100% các thôn, trường học đạt tiêu chí an toàn về ANTT. Tiếp tục tăng cường thực hiện Đề án số 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Chủ động xây dựng các phương án, phối hợp với MTTQ, các ngành đoàn thể tuyên truyền nhằm phòng ngừa tội phạm, kiềm chế tệ nạn ma tuý.

 Tăng cường thực hiện các thủ tục hành chính theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, số hóa hồ sơ, chứng thực điện tử cho người dân đến giao dịch tại bộ phận Một cửa góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết TTHC. Giải quyết kịp thời những đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

 Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII, Khóa XIII) về tăng cường công tác xây dựng và chính đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm các quy định và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp;  Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, của từng cấp ủy viên trên các lĩnh vực. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của cấp ủy; xác định rõ trách nhiệm từng cá nhân, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; luôn giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong sinh hoạt Đảng và trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; Coi trọng công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức và phát triển đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phấn đấu hàng năm Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 90% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. Tăng chỉ tiêu phấn đấu mỗi năm kết nạp được 5 đảng viên mới trở lên.  Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; tập trung chủ yếu vào việc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên chấp hành Điều lệ, thực hiện Nghị quyết, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kịp thời giải quyết các đơn thư có liên quan đến cán bộ, đảng viên. Xem xét giải quyết kịp thời đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm ;rà soát, sàng lọc những đảng viên không đủ tiêu chuẩn chính trị đưa ra khỏi Đảng.

 Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận và hoạt động của MTTQ các đoàn thể Chính trị - Xã hội, các hội quần chúng theo hướng thiết thực, với cách làm sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

 Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân, hoạt động chất vấn, tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát. Phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể Chính trị - Xã hội trong việc xây dựng chính quyền.  Xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành. Tiếp tục thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền đảm bảo các điều kiện để hoạt động hiệu quả các nhiệm vụ.  Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đội ngũ cán bộ, công chức, có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo chuẩn về chính trị, chuyên môn, bố trí đúng ví trí việc làm, tạo điều kiền cán bộ, công chức phát huy năng lực. Đồng thời thực hiện nghiêm túc siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ.

   Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động, tập hợp hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường công tác dân vận của Đảng và chính quyền; phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể Chính trị - Xã hội, của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. 
 (Đồng chí Trần Xuân Kiều: Ủy viên BTV Huyện ủy-Bí Thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới)

 Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đã thành công tốt đẹp, phát huy kết quả thành tích đã đạt được cùng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, chủ động, đổi mới, sáng tạo; Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân xã Cẩm Phúc phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại của nửa cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI đề ra, góp phần xây dựng quê hương Cẩm Phúc giàu đẹp, văn minh.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2958
Trước & đúng hạn: 2958
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 16:36:58)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM PHÚC - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Mạnh Huy

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc

Điện thoại: 0973027257

Email: vumanhhuy1970@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 11
Tất cả: 52,812