VĂN HÓA-XÃ HỘI
ký ức không quên chiến thắng lịch sử 30.4.1975
28/04/2023 08:51:08

Cách đây 48 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân ta đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước, chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông đã chiến đấu hy sinh anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam, vào tinh thần quật cường bất khuất, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta. Mỗi người dân Việt Nam  nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phát huy truyền thống chủ nghĩa anh hùng cách mạng đó trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước. Thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, trong những năm qua cán bộ và nhân dân xã Cẩm Phúc đã nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo vượt qua những khó khăn thách thức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng và đã  đạt được những kết quả đó là: Thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng (năm 2022); Hộ nghèo giảm còn 1,37%; Cơ sở vật chất trường học được quan tâm đầu tư, xây dựng. Trường Tiểu học, trường Mầm non đạt và giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ II. Trường THCS đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ I; Quốc phòng-an ninh luôn được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Xã đã hoàn thành xây dựng Nông thôn mới năm 2018 và đạt Nông thôn mới nâng cao năm 2020. diện mạo nông thôn thay đổi rõ dệt,  Đời sống nhân dân trong xã ngày càng được nâng cao. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Tích cực triển khai thực hiện giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, số hóa hồ sơ và chứng thực điện tử cho người dân, doanh nghiệp tại bộ phận một cửa trên Cổng dịch vụ công của Tỉnh và Cổng dịch vụ công Quốc gia.

 Với những kết quả đã đạt được đang là tiền đề để Cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp  và  Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cẩm Phúc lần thứ XXI  đã  đề ra phấn đấu xây dựng quê hương Cẩm Phúc  ngày càng ổn định, phát triển và xã sớm đạt Nông Thôn Mới kiểu mẫu.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2412
Trước & đúng hạn: 2412
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2023 08:09:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM PHÚC - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Chắc

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc

Điện thoại: 0979918776

Email: nguyenxuanchaccp@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 51,504