CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CẨM PHÚC NĂM 2021
23/12/2021 12:00:00

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STTTTNội dung                  
  NỘI VỤ                  
  LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO                  
11Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng                  
22Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng                  
33Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung                  
44Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã                  
55Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã                  
66Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung                  
77Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã                  
88Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác                  
99Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung                  
1010Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc                  
                     
  LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG                  
111Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị                  
122Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề                  
133Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất                  
144Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình                  
155Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến                  
                     
  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  
161Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học                  
172Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập                  
183Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại                  
194Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập                  
205Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập ( theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)                  
                     
  LĨNH VỰC VĂN HOÁ – THỂ THAO VÀ DU LỊCH                  
  1. Lĩnh vực gia đình                  
211Thủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hoá hàng năm.                  
222Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hoá                  
  2. Lĩnh vực thư viện                  
233Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng                  
244Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng                  
255Thủ tục thông báo chấm dứt hợp đồng thư viện cộng đồng                  
  3. Lĩnh vực văn hoá cơ sở                  
266Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã                  
  4. Lĩnh vực thể thao                  
277Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở                  
                     
  TƯ PHÁP - HỘ TỊCH                  
 ADANH MỤC TTHC CẤP Xà                 
 ILĩnh vực hộ tịch                  
281Thủ tục đăng ký khai sinh                  
292Thủ tục đăng ký kết hôn                  
303Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con                  
314Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con                  
325Thủ tục đăng ký khai tử                  
336Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động                  
347Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động                  
358Thủ tục đăng ký khai tử lưu động                  
369Thủ tục đăng ký giám hộ                  
3710Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ                  
3811Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch                  
3912Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân                  
4012Thủ tục đăng ký lại khai sinh                  
4114Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân                  
4215Thủ tục đăng ký lại kết hôn                  
4316Thủ tục đăng ký lại khai tử                  
4417Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch                  
 IILĩnh vực Bồi thường nhà nước                  
4518Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại                  
 IIILĩnh vực Hòa giải ở cơ sở                  
4619Thủ tục thôi làm hòa giải viên                  
4720Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên                  
4821Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải                  
4922Thủ tục công nhận hòa giải viên                  
 IVLĩnh vực Phổ biến Giáo dục pháp luật                  
5023Thủ tục công nhận Tuyên truyền viên pháp luật                  
5124Thủ tục cho thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật                  
 VLĩnh vực Nuôi con nuôi                  
5225Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước                  
5326Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước                  
 VILĩnh vực Chứng thực                  
5427Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc                  
5528Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận                  
5629Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)                  
5730Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở                  
5831Thủ tục chứng thực di chúc                  
5932Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản                  
6033Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở                  
6134Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở                  
6235Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch                  
6336Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch                  
6437Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực                  
 BDANH MỤC TTHC LIÊN THÔNG                  
651Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi                  
662Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi                  
673Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú                  
684Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)                  
695Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)                  
706Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng có công với cách mạng từ trần                  
717Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng có công với cách mạng từ trần                  
728Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)                  
739Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)                  
7410Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007                  
7511Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007                  
7612Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh                  
7713Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh                  
7814Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc                  
7915Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc                  
8016Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế                  
8117Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế                  
                     
  THANH TRA                  
  Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo                  
821Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã                  
  Lĩnh vực tiếp công dân                  
831Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã                  
  Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo                  
841Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã                  
  Lĩnh vực phòng chống tham nhũng                  
851thủ tục kê khai tài sản, thu nhập                  
862thủ tục xác minh tài sản, thu nhập                  
873Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình                  
884Thủ tục thực hiện việc giải trình                  
                     
  TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG                  
  Lĩnh vực đất đai                  
891Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã)                  
  Lĩnh vực Môi trường                  
901Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích                  
                     
  LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI                  
  LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI                  
911Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn                  
922Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật                  
933Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật                  
944Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng                  
955Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn                  
966Nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp                  
977Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội                  
988Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở                  
999Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em                  
  LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG                  
1001Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ                  
1012Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi                  
1023Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh                  
1034Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp.                  
1045Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Cam pu chia                  
  LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI                  
1051Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình                  
1062Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng                  
  LĨNH VỰC VIỆC LÀM                  
1071Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19                  
  LĨNH VỰC TRẺ EM                  
1081Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em                  
1092Chấm dứt việc chăm sóc, thay thế cho trẻ em                  
1103Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt                  
1114Đăng ký nhận chăm sóc, thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em                  
1125Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em                  
1136Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế                  
                     
  NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                  
 ILĩnh vực Trồng trọt                  
1141Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa                  
 IILĩnh vực Thủy lợi                  
1152Nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)                  
1163Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã                  
1174Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.                  
 IIILĩnh vực Phòng chống thiên tai                  
1185Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu                  
1196Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh                  
1207Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai                  
1218Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội                  
1229Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5 % trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội                  
 IVLĩnh vực Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ                  
12310Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương                  
12411Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích                  
                     
  LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA                  
  Tên thủ tục hành chính                  
 ILĩnh vực Đường thủy nội địa                  
1251Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung                  
1262Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa                  
1273Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác                  
1284Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa                  
1295Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện                  
1306Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện                  
1317Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện                  
1328Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện                  
1339Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa                  
                     
  LĨNH VỰC PHÍ, LỆ PHÍ, BẢO HIỂM, QUẢN LÝ CÔNG SẢN                  
 ILĩnh vực phí, lệ phí                  
1341Kê khai, thẩm định tờ khai bảo vệ môi trường đối với nước thải                  
 IILĩnh vực bảo hiểm                  
1351Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp                  
 IIILĩnh vực quản lý công sản                  
1361Quyết định điều chuyển tài sản công                  
1372Quyết định thanh lý tài sản công                  
1383Quyết định tiêu hủy tài sản công                  
                     
  LĨNH VỰC Y TẾ                  
1391Thủ tục cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.                  
                     
  LĨNH VỰC DÂN SỐ                  
140 Thủ tục xét hưởng chính sách hỗ trợ đối tượng sinh con đúng chính sách dân số                  
                     
  LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ                  
1411Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư                  
1422Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư                  
                     
Tổng số TTHC áp dụng tại UBND xã Cẩm Phúc là 142 thủ tục, trong đó có 17 Thủ tục hành chính liên thông                  
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1218
Trước & đúng hạn: 1218
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/06/2023 15:59:44)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM PHÚC - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Chắc

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc

Điện thoại: 0979918776

Email: nguyenxuanchaccp@gmail.com

Đang truy cập: 9
Hôm nay: 17
Tất cả: 49,141